शेतीमित्र पुरस्कार

शेतीमित्र पुरस्कार

वसंतराव नाईक शेतीमित्र पुरस्कार यादी

पुरस्काराची सुरुवात – सन 1994-95 एकुण द्यावयाची पुरस्कार संख्या 3 उद्देश :-जे जाणते शेतकरी त्यांच्या कृषि ज्ञानाचा फायदा त्यांच्या परिसरातील इतर शेतक्य-यांना देतील...

Read More