ज्या कंपन्यांचे बियाणे उगवले नसेल त्या कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करणार