तन नाशक मारताना पिकांना नुकसान होऊ नये म्हणून नवीन पद्धत