नवीन उसाला चर मारून खते घालण्यासाठी हातकुरीचा वापर करताना

नवीन उसाला चर मारून खते घालण्यासाठी हातकुरीचा वापर करताना K1 U

नवीन उसाला चर मारून खते घालण्यासाठी हातकुरीचा वापर करताना