नवीन उसाला चर मारून खते घालण्यासाठी हातकुरीचा वापर करताना