आधुनिक पद्धतीने कपाशीवर फवारणी करताना

आधुनिक पद्धतीने कपाशीवर फवारणी करताना k1 k