आधुनिक पद्दतीने केळीच्या खोडांचा भुगा करताना शेतकरी